İş Politikamız Hakkında Detaylı Bilgi

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA İLKELERİ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile getirilen düzenlemelerin RİMA GOLD ALTIN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin (Bundan böyle “RİMA GOLD” olarak anılacaktır) faaliyet alanlarını ilgilendiren kısımları hakkında şirket içi bilgilendirme ve uygulama alıştırmaları başlatılmış, özellikle resmi kurum ve kuruluşlarca gönderilen kararlara, uyarılara azami dikkat gösterilerek şirket faaliyetleri yürütülmüş, Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal istihbarat birimi T.C. Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) düzenleme ve uygulamalarına uyum gösterilmiştir.

Bununla birlikte RİMA GOLD, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi esas alan bir politika benimsemekte ve kıymetli madenleri bu kapsamda tedarik ederek faaliyetlerini yürütmektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin üye ülkeler açısından bağlayıcı nitelikte olan 1373(2001), 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı Kararları kapsamında dikkat çekilen ve listelenen kişi ya da kuruluşlarla işlem yapılmaması konusunda düzenlemelere uyum sağlanmaya çalışılmıştır.

Bu çerçevede RİMA GOLD olarak, ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamaların takip edilmesi ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi için işbu şirket politikası oluşturulmuş, bu politika çerçevesinde aktif bir mücadele içine girilmiştir.

RİMA GOLD’un Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Şirket Politikası şu şekilde belirlenmiştir.

RİMA GOLD, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bağlantılı diğer suçlar ile olan mücadelede gerek ulusal, gerekse uluslararası alandaki tüm çabaları desteklemeyi, tüm yasalara ve diğer yasal düzenlemelere uymayı hedeflemektir.

RİMA GOLD, ihtilafın finansmanına katkıda bulunan her türlü hareketten sakınarak, RİMA GOLD’un Yasaklı Ülkeler Listesinde yer alan ülke/bölgeler de dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uygulanan yaptırımlar, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan yaptırımlar, Birleşik Krallıklar Hazinesi tarafından yayınlanan yaptırımlar, Amerikan Hazinesi tarafından yayınlanan OFAC yaptırımları ve kıymetli metaller piyasasının tabi olduğu diğer yaptırımlar kapsamındaki ülkelerle/bölgelerle/kişilerle/kuruluşlarla ve FATF tarafından yayınlanan eylem çağrısında bulunulan ülkelerle doğrudan veya dolaylı herhangi bir ticarete dahil olmayacağını taahhüt etmektedir.

RİMA GOLD’un uyumlu faaliyet ilkeleri aşağıda sıralanmıştır;
1-) Tabi olduğu yasal düzenlemelere uyum,
2-) Ulusal ve uluslararası bağlamda düzenleyici otoriteler ile iş birliği yapmak,
3-)Etik iş ilkelerine uyum.

RİMA GOLD hem Türkiye’de hem de iş ilişkisi bulunduğu diğer ülkelerde, suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve bağlantılı diğer suç faaliyetlerinin önlenmesi hakkındaki yasal düzenlemelere uyum sağlayacak şekilde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi programı geliştirir ve uygular.

Bu program;
Yazılı politika ve prosedürlerini,
Uyum Görevlisi atamayı,
Aklamanın Önlenmesi Politika ve prosedürlerini,
Programın uygulamadaki etkinliğini ve gelişmelerini test edecek denetimini,
Tabi olunan yasal düzenlemelere uygun faaliyet gösterilmesini güvence altına alacak iç denetim ve kontrol sistemini,
İlgili personele konu ile ilgili eğitim vermeyi kapsar.

Program tüm personelin sorumluluğunda olup tüm yönetim kademeleri de bu programın uygulamasını takip ederler.

Politika ve Prosedürler özetle aşağıdaki gibidir;
1.) Müşterini Tanı Prensibi: Müşteriler hakkında doğru ve yeterli bilgi sahibi olmak, işlemleri izlemek, müşterilerin faaliyetlerinin gelir, varlık, meslek bilgileri ile uyumlu olup olmadığını izlemek vb.

RİMA GOLD’in suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusundaki müşteri kabul politikasının temelinde “Müşterini Tanı” ilkesi yer alır. Aklama ve terör finansmanı ile ilişkili kişilerden ve eylemlerden korunmak üzere, “Müşterini Tanı” ilkesine önem verilir; bu kapsamda ilgili uluslararası standartlar ve yürürlükteki mevzuat ile uyumlu bir politika benimsenerek uygulanır.

RİMA GOLD açısından müşterilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde ve işlem gerçekleştirilmesinde temel ön koşul; müşterinin kimlik tespitinin yürürlükteki mevzuat ile Şirket Politikası ve prosedürleri çerçevesinde tam ve doğru olarak yapılmasıdır. Kimlik tespiti; müşterinin kimliğe ilişkin bilgilerinin temini, tespiti, kontrolü ve teyidi konularında yürürlükteki mevzuat ile Şirket Politikası ve prosedürleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemler yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

Kimlik tespiti ile birlikte risk faktörleri dikkate alınarak bir risk değerlendirmesi yapılır. Risk değerlendirmesinde dikkate alınan kriterler aşağıdaki gibi olup, bunlarla sınırlı değildir:
– Müşterinin uyruğu, mesleği, hangi ülkede yerleşik olduğu,
– Müşterinin yüklü miktarda işlem yapmak istemesi,
– Müşterinin şüpheli hareketlerde bulunarak işlem yapmak istemesi; talep edilen işlemin ticari hayatın olağan akışına uymaması, talep edilen işlem ile müşterinin işi/mesleği/mali profili arasında makul bir orantı bulunmaması.

2.) İş İlişkisi Kurulması: Gerekli bilgi ve belgeler temin edilmeden müşterilerle iş ilişkisine girilmez. Nihai faydalanıcısını tespit edemediğimiz kişilerle iş ilişkisine girilmez. Müşteri kabulünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi(UNSC), Avrupa Birliği, Amerikan Hazinesi(OFAC), Birleşik Krallıklar Hazinesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) gibi kurum ve kuruluşların yaptırımlar/yasaklılar listeleri üzerinden gerekli kontroller yapılır.

3.) Muhafaza: Müşteri bilgi ve belgeleri, işlemler ile ilgili kayıtlar en az 8 yıl süre ile muhafaza edilir.

4.) Şüpheli İşlem Bildirimi: İş ilişkisine konu paranın, fonun ya da malvarlığının kaynağının, müşterinin mali profili, iştigal ettiği iş alanı, geliri ile orantısız olması, vb. durumlarda işlemin doğasına ve hayatın olağan akışına aykırı olması sebebiyle MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunulur. Tüm şüpheli işlemler ilgili otoritelere ve istendiğinde iş birliğinin tesisi için yabancı otoritelere raporlanır. Şüpheli İşlem Bildirimi yapılması konusunda şirket çalışanlarının özen göstermeleri sağlanır.

5.) Ulusal ve Uluslararası İş birliği: Gerektiğinde düzenleyici otoriteler ile iş birliği içerisinde çalışılır. İş birliği, bilgi sağlama, gerekli önlem ve tedbirleri alma gibi işlemleri içerir.

6.) Eğitim : RİMA GOLD her yıl düzenli bir biçimde şirketin tüm çalışanlarına ve yöneticilerine, konunun uzmanlarından teknik bilgi ve uygulamaya yönelik eğitimleri aldırır. Bununla birlikte faaliyetler sırasında fark edilen bilgi ve tecrübe eksiklikleri ile ilgili olarak da danışmanlar aracılığıyla atölye çalışmaları ve toplantılar yapılarak, eksiklikler giderilmeye çalışılır.

7.) Organizasyon : RİMA GOLD, suç gelirlerini aklamaya hiçbir şekilde iştirak etmeyen ve terörizmin finansmanını destekleyen hiçbir işlem içinde yer almayan kişi ya da kuruluşlarla ticari ilişki içerisine girmek, Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK ve ilgili resmi kurumların karar ve uygulamalarına uyumlu olmak amacıyla, faaliyetlerini yürütürken, şirket içinde denetim ve inceleme odaklı bir organizasyon kurarak tabi olduğu ve referans aldığı düzenlemelere uyum sağlamayı taahhüt etmektedir.

8.) Uyum Görevlisi : RİMA GOLD’da faaliyetlerin mevzuata ve sektör kural ve ilkelerine uyum içerisinde yürütülmesini temin amacıyla bir Uyum Görevlisi görevlendirilmiştir.

Uyum Görevlisi; RİMA GOLD’un Mali Suçları Araştırma Kurulu Yönetmeliği ve ilgili düzenlemelerine uyumu sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, iletişim ve koordinasyonu sağlamak, Uyum Programı’nın yürütülmesini sağlamak; değerlendirme, izleme ve kontrol faaliyetlerini yönetmek ve eğitim faaliyet sonuçlarını takip etmek, suç gelirlerinin aklanmasına ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik hazırladığı eğitim programının etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak, kendisine iletilen veya re’sen öğrendiği şüpheli olabilecek işlemler hakkında araştırma ve değerlendirme yapmak ve riskli olduğuna karar verdiği işlemleri Üst Yönetim’e, şüpheli olduğuna karar verdiği işlemleri de MASAK’a bildirmek üzere çalışır.

9.) Risk Yönetimi: RİMA GOLD Uyum Programının uygulanmasına ilişkin risk yönetimi faaliyetleri, Uyum Görevlisi tarafından ilgili mevzuat ile Politika hükümleri çerçevesinde tasarlanır ve yürütülür. Risk yönetimine ilişkin faaliyetler asgari düzeyde;
– Müşteri riski ve ülke riskini esas alan risk tanımlama, derecelendirme, sınıflandırma ve değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi,
– Riskin azaltılması, izlenmesi, kontrol edilmesi ve ilgili birimleri uyaracak şekilde raporlanması; işlemin Üst Yönetim’in onayı ile gerçekleştirilmesi,
– Sıra dışı aktivitelerde uyarı verilmesi, saptanması ve raporlanması amacıyla bilgi teknolojileri sistemlerinden faydalanılması,
– Risk değerlendirme yöntemlerinin tutarlılık ve etkinliklerinin, örnek olaylar ya da gerçekleşen işlemler üzerinden geriye dönük olarak sorgulanması, varılan sonuçlara ve gelişen koşullara göre yeniden değerlendirilmesi ve güncellenmesi,
– Risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberlerin takip edilerek gerekli geliştirme çalışmalarının yapılması,
– Risk derecelendirmesi neticesinde yüksek riskli olarak belirlenen gruplara yönelik olarak, üstlenilecek riskin azaltılmasını teminen, asgari olarak aşağıda sayılan ilave tedbirler alınır:
* İşlemlerin ve müşterilerin sürekli olarak izlenmesine yönelik prosedürler geliştirilmesi,
* İş ilişkisine girilmesi, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesi ya da işlemin gerçekleştirilmesinin Üst Yönetim’in onayına bağlanması,
* İşlemin amacı ve işleme konu malvarlığının kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi edinilmesi, o Müşterinin tanınması kapsamında ilave bilgi ve belge temin edilmesi, sunulan bilgilerin teyidi ve tevsiki konusunda ilave önlemler alınması.

– Aşağıdaki ülke ve bölgeler ile bu ülke ve bölgelerde yerleşik veya ilişkili potansiyel müşteriler, ülke riski yönünden yüksek risk kategorisi dahilinde yakından takip edilir:

* FATF tarafından duyurulan “İzlenen Yargı Bölgeleri” listesinde yer alan bölge/ülkeler,
* İlgili Bakanlık tarafından duyurulan “Riskli Ülkeler” listesinde yer alan ülkeler,
* Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde uluslararası düzeyde yaptırım uygulanan ülkelerde yerleşik veya ilişkili müşteriler,
* Avrupa Birliği veya OFAC tarafından duyurulan ve suç gelirlerinin aklanması veya terörizmin finansmanı konusunda yüksek risk taşıdığı belirtilen ülkelerde yerleşik veya ilişkili müşteriler,
* Sınır ötesi merkezler, serbest bölgeler ve finans merkezleri,
* Vergi cennetleri,
* Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan ülkeler.

İşbu Politikanın RİMA GOLD bünyesinde eksiksiz bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması, sistemlerin kurulması, yönetici birim ve kişilerin konu ve sektörümüz hakkındaki görüş, öneri ve düşüncelerini üst yönetim ile paylaşmaları, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bağlantılı diğer suçlar ile olan mücadelede azami çabanın gösterilmesi tüm şirket çalışanlarına ve yöneticilerine duyurulur.

YÜRÜRLÜK
Bu Politika …../…./……..tarihinde yürürlüğe girmiş olup, RİMA GOLD web sitesinde yayınlanmaktadır.